ISO 3834 Kvalitetsstyrning-Svetsutbildning-Visuell svetskontrollKursprogram

Väsentliga aspekter att beakta  för nå framgång vid inköp av svetsarbeten / svetsade produkter:Viktiga grundförutsättningar är givetvis att konstruktionen är lämpligt utformad för svetsning och att svetsförbanden specificerats klart och entydigt (SS-ISO 2553,  Svetsbeteckningar) samt att kvalitetskraven tydligt framgår (SS-EN ISO 5817 / 10042, Kvalitetsnivåer).

För att öka sannolikheten att den levererade produkten håller "rätt kvalitet", är det dessutom viktigt att ställa krav på en rimlig grad av kvalitetsstyrning hos leverantören. Högst väsentligt, eftersom svetsning är en sk. "speciell process", där aspekter som strukturpåverkan och svetsförbandens mekaniska egenskaper inte låter sig utvärderas på den färdiga produkten. Standardena i ISO 3834-serien är  här bra och etablerade hjälpmedel för ändamålet !

Det är viktigt att graden av kvalitetsstyrning (ISO 3834-2, -3, .4) blir optimal, med hänsyn till risk, konsekvens, belastning etc. Beakta även kostnadsaspekten  - överdriva krav på kvalitetsstyrning ger inget mervärde, utan  resulterar enbart i ökade kostnader !

Valet av kravnivå är därför av central betydelse och kan med fördel differentieras för olika produkter / komponenter !

Exv. kan kravnivån för mindre kritiska produkter / komponenter ligga mot ISO 3834-4 och för  mer kritiska / högt påkända produkter / komponenter mot ISO 3834-2. 

Kvalificering av svetsprocedurer är vanligen förknippat med betydande kostnader. Det finns flera standardiserade kvalificeringsalternativ, vilka även medför  olika kostnader. Viktigt är att se vilka alternativ som är lämpliga och tillämpbara . För kritiska och mer påkända förband är exv. kvalificering genom procedurkontroll (ISO 15614-1)eller utfallsprovning  (ISO 15613) högst relevanta, men för mindre kritiska och -påkända  förband, i väl svetsbara materia finns enklare och mindre kostsamma alternativ .

OBS ! I vissa produktstandarder, som exv. EN 15085 (järnvägsfordon) och  EN 1090-2 (stålbyggnad) stysr valet av tillämpliga kvalificeringsalternativ för svetsprocedurer.    


De  tre fastställda kravnivåerna i ISO 3834:

Omfattande krav (ISO 3834-2)
Normala krav (ISO 3834-3)
Enkla krav (ISO 3834-4)


Del 2 och 3 ställer tämligen likartade krav och båda delarna innebär exempelvis följande:
En utsedd svetsansvarig med erforderlig kompetens måste finnas i eller vara knuten till företaget
Svetsare / svetsoperatörer skall ha avlagt godkänd svetsarprövning
Personal som utför oförstörande provning skall vara kvalificerad
Produktionsstyrning med kvalificerade svetsprocedurer erfordras

Tillämpning av del 4, innebär krav på  grundläggande styrning av aktiviteterna kring svetsning, att svetsare / svetsoperatörer  avlagt godkänd svetsarprövning samt att personal för oförstörande provning är kvalificerad