ISO 3834 Kvalitetsstyrning-Svetsutbildning-Visuell svetskontrollKursprogram

ISO 3834 Kontroller och dokument

Tillsatsmaterial

En viktig förutsättning för god svetskvalitet är att tillsatsmaterialet förvaras och hanteras på ett riktigt sätt. Tillverkaren skall upprätta rutiner för förvaring och hantering av tillsatsmaterial som överensstämmer med tillsatsmaterialtillverkarens rekommendationer, speciellt känsliga är svetselektroder och pulver av basisk typ. Väsentligt är att rutinerna är kända och tillämpade i praktiken, ett bra sätt att tydliggöra dessa kan vara att anslå ett flödesschema på lämplig plats i verkstaden.

Förvaring av grundmaterial

Här ställer standarden några enkla men väsentliga krav, nämligen att förvaring skall ske på ett sätt som ej påverkar materialet menligt och att identiteten skall upprätthållas. Att undvika förväxlingar av material är något som i svetssammanhang är mycket viktigt, då förutsättningarna för svetsning kan vara vitt skilda för olika material.

Värmebehandling

Rutiner skall upprättas som säkerställer en ändamålsenlig styrning av värmebehandlings-processen. Tillverkaren svarar för att denna utförs på ett tekniskt riktigt sätt, i enlighet med fastställda procedurer och av utbildad personal.

Det ankommer på tillverkaren att verifiera att värmebehandlingsproceduren följs.

Exempel på processdata som kan behöva verifieras:

Kontroll och provning med avseende på svetsning

Kontroll och provning skall inplaneras i erforderlig omfattning under tillverkningsförloppet. I standarden påvisas ett antal olika punkter som kan vara aktuella att kontrollera före, under och efter svetsning. Krav på kontroll och provningsinsatser kan finnas ifrån kunder, myndigheter eller via produktstandarder. Dessa måste naturligtvis tillgodoses, men det gäller ju även för tillverkaren att välja en lämplig kontrollstrategi som verifierar att den egna produkten överensstämmer med ritningar och specifikationer. Punkterna i standarden kan se som check-punkter vid utarbetandet av kontrollstrategin, vilken vanligen redovisas i en sk kontrollplan.

Det fordras även att kontroll- och provningsstatus kan utläsas under tillverkningens gång.

Avvikelser och korrigerande åtgärder

Tillverkaren skall upprätta rutiner som förhindrar att avvikande detaljer och produkter kommer till oavsiktlig användning. Dessutom fordras att korrigerande åtgärder utförs på ett genomtänkt och styrt sätt. Exempelvis bör en svetsreparation styras via en svetsprocedur, i praktiken kan detta antigen vara ursprunglig procedur eller en speciell reparationsprocedur.
Vidare skall tillverkaren vidta åtgärder i förebyggande syfte.
Kraven standarden ställer då det gäller avvikelser och korrigerande åtgärder beskrivs ganska kortfattat, varför det kan vara nyttigt att här titta lite i ISO 9001 när rutinerna skall utarbetas.

Kalibrering/validering

Utrustning som används för kontroll, mätning och provning skall kalibreras / valideras med lämpligt intervall. Detta är en viktig förutsättning för att uppnå tillförlitlighet, när inställningar etableras utifrån ett svetsdatablad. Standarden EN ISO 17662 som behandlar rutiner för kalibrering och validering av svetsutrustningar bör beaktas då dessa rutiner utformas.

Identitet och spårbarhet

Identitet innebär att veta vilken detalj/produkt man har framför sig. Spårbarhet innebär att man vet varifrån den kommer och var den finns för tillfället. Standarden anger att identitet och spårbarhet skall upprätthållas i erforderlig omfattning, dessutom listas ett antal punkter som kan vara aktuella i detta avseende. Viktigt är emellertid att omfattningen av krav på identitet och spårbarhet fastställs vid kontraktsgenomgången, då kraven varierar mycket beroende på typ av produkt.

Kvalitetsdokument ISO 3834

Omfattningen av kvalitetsdokumentationen inom ISO 3834 bör fastställas i samband med kontraktsgenomgången. I standarden anges vilka dokument som kan omfattas, vidare krävs det att kvalitetsdokument arkiveras i minst 5 år av tillverkaren. Vanligen arkiveras dock kvalitetsdokument längre tider, ofta lika länge som produktens förväntade livslängd.