ISO 3834 Kvalitetsstyrning-Svetsutbildning-Visuell svetskontrollKursprogram

ISO 3834 Personal och utrustning

Svetsare, svetsoperatörer

Samtliga svetsare och svetsoperatörer skall vara kvalificerade enligt SS-EN 287-1 (ISO 9606-1), SS-EN ISO 9606-2 respektive SS-EN 1418.
Vid manuell svetsning gäller SS-EN 287-1 (ISO 9606-1) för stål och SS-EN ISO 9606-2) för aluminium.För automatiserad eller helmekaniserad smält- och motståndssvetsning gäller SS-EN 1418.
Svetsaren skall utföra provet i enlighet med en WPS eller en pWPS, dvs. ett kvalificerat eller ett preliminärt svetsdatablad. Observera att krav på svetsarprövning enligt enbart WPS kan förekomma.
Ett svetsarprövningsintyg gäller i 2 år, förutsatt att svetsansvarig / arbetsgivare var 6e. månad verifierar att standardens villkor tillgodosetts.

Något som bör uppmärksammas är att det ofta är möjligt att utföra svetsarprövning i egen regi i företaget. Men innan ett beslut fattas, bör det undersökas att inte krav på oberoende kontrollorgan (ackrediterat certifieringsorgan) föreligger via kund, produktstandarder eller myndighetsföreskrift.

Personal för tillsyn vid svetsning

En tillverkare skall förfoga över lämplig personal för tillsyn vid svetsning (svetsansvar).
I SS-EN ISO 14731 beskrivs detta närmare och dessutom definieras vad som ingår i tillsynsansvaret, samt kompetensnivåer med hänsyn till den svetsansvariges arbetsuppgifter.

I standardens ges rekommendationer på lämpliga IWF-utbildningar för de olika kunskapsnivåerna. Den svetsansvarige bör ha kunskaper motsvarande någon av följande utbildningar:

Vilken kunskapsnivå som krävs avgörs av det enskilda företaget, utifrån produkten och tillverkningens komplexitet, säkerhetskrav samt tilldelade uppgifter och ansvar. Specifika krav på viss kunskapsnivå kan dock förekomma från kunder, myndigheter eller via produktstandarder. Ett företag har även möjlighet att anlita en utomstående svetsansvarig med erforderlig kompetens.

Den svetsansvarige kan sägas vara spindeln i nätet då det gäller företagets svetsverksamhet. I SS-EN ISo 14731 , bilaga B ges en detaljerad sammanställning över vad som kan ingå i den svetsansvariges arbetsuppgifter. Det bör framhållas att arbetsuppgifterna med fördel kan fördelas på flera personer i ett företag.

Det viktiga är att klart definiera arbetsuppgifter, ansvarsfördelning, befogenheter och kompetenskrav beträffande tillsynsansvaret vid svetsning. Lämpligen kan detta göras i form av  befattningsbeskrivningar.

Personal för kontroll och provning

Grundkravet är att företaget skall förfoga över kompetent kontroll- och provningspersonal (egen eller inhyrd). När det gäller personal som utför oförstörande provning (ofp) , så skall dessa vara kvalificerade i enlighet med standarden SS-EN ISO 9712. Denna standard behandlar principer för kvalificering och certifiering av ofp-tekniker.

Certifiering av ofp-tekniker utförs av ett ackrediterat certifieringsorgan och kan ske till tre olika kompetensnivåer:

Nivå I: Utför provning enligt instruktion
Nivå II: Utför självständigt provning, kalibrering och utvärdering av resultat
Nivå III: Ansvarar för metoden tekniskt och administrativt

För all personal som kontrollerar svets visuellt krävs att kompetens ska kunna verifieras. Exempel på lämplig utbildning kan ses under fliken "Visuell svetskontroll" ! Vidare bör synen kontrolleras årligen enligt SS-EN ISO 9712.

Utrustning

Det anges i allmänna ordalag att erforderlig produktionsutrustning skall finnas tillgänglig.

Vidare krävs att det skall finnas en förteckning över all väsentlig produktionsutrustning för svetsning, där respektive maskins tekniska kapabilitet framgår. Utrustningsförteckningen kan tjäna som ett bra hjälpmedel vid värderingen av de egna resurserna i samband med genomgång av kundkrav och tekniska förutsättningar.

Något som säkerligen är nytt för många är att ny eller renoverad utrustning skall genomgå ett funktionsprov innan dessa tas in i produktionen. Rutinerna för funktionsprovning skall beskrivas liksom att provningen skall dokumenteras.

Rutiner för ett planerat förebyggande underhåll skall finnas. När det gäller förebyggande underhåll av svetsmaskiner, kan det vara praktiskt att styra en viss del av detta till svetsaren i form av daglig tillsyn, kombinerat med ett rullande och mer omfattande underhållsprogram.

Svetsaktiviteter

En adekvat produktionsplanering krävs, standarden definierar här ett antal punkter som denna minst skall omfatta. Ett av de mer omfattande kraven är att svetsning skall styras med hjälp av svetsdatablad (WPSer) Dessa skall utarbetas i enlighet med SS-EN ISO 15609 och kvalificeras enligt någon av standarderna nedan:

Val av metod för kvalificering av svetsprocedurer påverkas av ett flertal faktorer såsom: krav från kunder, myndigheter eller via produktstandarder. Vilket kvalificeringsalternativ som är aktuellt bör fastställas i samband med kontraktsgenomgången. Produktionsstyrning med svetsdatablad genererar en hel del dokument, varför det är viktigt att från början skapa bra rutiner för utarbetande, godkännande, hantering och distribution av dessa.

Klicka här för att läsa mer om kontrollerna och dokumentet kring ISO 3834.