ISO 3834 Kvalitetsstyrning-Svetsutbildning-Visuell svetskontrollKursprogram

ISO 3834 Presentation

För drygt 25 år sedan upprättades den första europeiska standarden för kvalitetsstyrning vid svetsning (SS-EN 729). Den reviderades 2006 och erhöll samtidigt status som internationell standard (SS-EN ISO 3834).

Standarden har successivt fått ett allt större genomslag inom svetsande industrin och som referens i olika produktstandarder och regelverk. I denna sammanställning ges en översiktlig presentation av standarderna i ISO 3834-serien och de krav som ställs vid tillämpande av ISO 3834-2 (omfattande kvalitetskrav) .

SS-EN ISO 3834

ISO 3834-standarderna är strikt inriktade på svetsproduktion, men ej knutna till någon viss typ av produkter. För många av de mer omfattande kraven i standarderna, ges hänvisningar via ISO 3834-5, till annan etablerad ISO-standard för exempelvis svetsarprövning, procedurkvalificering, tillsyn vid svetsning, kvalificering av personal för oförstörande provning och kalibrering / validering av svetsmaskiner.

Standarderna i SS-EN ISO 3834-serien:

I SS-EN ISO 3834-1 ges riktlinjer för val av kravstandard och en översiktlig sammanställning av de konkreta krav som ställs i dessa.
Skillnaderna i fråga om krav inte är särskilt stora mellan -2 och –3 däremot är steget från -3 till –4 är betydligt större. Samtliga kravstandarder (-2, -3, -4) kan tillämpas tillsammans med ett kvalitetssystem enligt SS-EN ISO 9000 eller separat.
Standarderna är ett utmärkt verktyg för att specificera krav på kvalitetsstyrning vid inköp / upphandling svetsad produkter / svetsarbeten och för myndigheter och standardiseringsorganisationer ange krav på detta i föreskrifter och produktstandarder.
Framförallt är dessa standarder en bra och vedertagen modell att utgå ifrån, när ett svetsande företag skall bygga upp ett kvalitetssystem.

En kort sammanfattning av de krav som ställs i SS-EN ISO 3834-2

I texten nedan ges en översiktlig beskrivning och kommentarer till delar av de krav som ställs i standarden SS-EN ISO 3834-2 (Omfattande kvalitetskrav). Det bör uppmärksammas att den fullständiga kravtexten återfinns i standarden ifråga.

Genomgång av krav och tekniska förutsättningar

Vid kontraktsgenomgången skall tillverkaren gå igenom kundens dokumentation, identifiera samtliga kontraktskrav och klargöra innebörden av dessa. Egentligen är detta en aktivitet som bör starta redan då förfrågningsunderlaget från kunden kommer, eftersom detta är viktiga förutsättningar för offertarbetet. Standarden anger ett antal väsentliga punkter att beakta vid genomgång av kontrakt. Någon form av checklista kan här vara lämplig att utarbeta med beaktande av standardens krav och företagets egna förutsättningar.
Vidare krävs rutiner för att fånga upp ev ändringar eller tillägg i beställningen, i förhållande till vad som offererats. Rutinerna skall vara sådana, att ändringar och tillägg som påverkar leveranstider och/eller kostnadsbild omgående delges kunden ifråga

Företag med egen konstruktion, skall utföra en planerad teknisk genomgång. Syftet är att säkerställa att de svetsrelaterade konstruktionsaspekterna beaktas och att tidigare erfarenheter från produktion och drift kommer konstruktionen till godo. I standarden anges ett antal viktiga punkter att beakta och även här kan någon form av checklista vara av stort värde.

Företag som inte har egen konstruktion utan arbetar som underleverantörer, skall i samband med kontraktsgenomgången beakta punkterna i standarden som avser den tekniska genomgången..

Tänk på att genomarbetade och bra rutiner för genomgång av kontrakt och tekniska förutsättningar inte är särskilt kostsamma, men att det finns oerhört mycket att vinna här !   Rutiner är inte " huggna i sten" -  jobba hela tiden med att förbättra och förfina dessa, så verktyget bli riktigt skarpt ! 

Underleveranser

Tillverkaren svarar för att endast underleverantörer som kan leva upp till i kontraktet specificerade kvalitetskrav anlitas. Det ankommer således på tillverkaren att värdera ev underleverantörers tekniska resurser och system för kvalitetsstyrning. Utvärdering av olika underleverantörer bör ske på ett genomtänkt och likartat sätt. För ändamålet kan lämpligen en checklista upprättas, vilken då även kan tjäna som dokumentation över utförda leverantörsutvärderingar. Det ankommer på tillverkaren att förse underleverantören med erforderligt tillverkningsunderlag. Underleverantören skall i sin tur tillhandahålla föreskriven dokumentation.

Klicka här för att läsa mer om personalen och utrustningen kring ISO 3834.